Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van My Dutch Flowers


Inhoudsopgave

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Identiteit van De Ree Holland
Artikel 3 Toepasselijkheid
Artikel 4 Het aanbod
Artikel 5 De prijs
Artikel 6 De overeenkomst
Artikel 7 Herroepingsrecht
Artikel 8 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 9 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 10 Verplichtingen van De Ree Holland bij herroeping
Artikel 11 Nakoming en extra garantie
Artikel 12 Levering en uitvoering
Artikel 13 Betaling
Artikel 14 Aansprakelijkheid
Artikel 15 Overmacht
Artikel 16 Gegevensbescherming
Artikel 17 Klachtenregeling
Artikel 18 Geschillen
Artikel 19 Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 Wijzigingen algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 2. Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of Royal de Ree Holland B.V. in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Royal de Ree Holland B.V. en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten;
 6. Product: het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst op afstand tussen Royal de Ree Holland B.V. en de consument binnen een overeengekomen termijn aan de consument geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de consument de overeengekomen prijs dient te betalen.
 7. Royal De Ree Holland B.V. (hierna: ‘De Ree Holland’):de rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.

Artikel 2 – Identiteit van De Ree Holland

De Ree Holland is sinds 1919 actief in de ontwikkeling, verpakking, distributie en export van bloembollen voor de detailhandel. Zij exploiteert onder meer de website met de volgende domeinnaam voor commerciële doeleinden:

 • mydutchflowers.com

De Ree Holland biedt consumenten op deze website producten aan, hoofdzakelijk bloembollen, die via bovengenoemde website kunnen worden gekocht.

Vestigingsadres:
Royal De Ree Holland B.V.
Lisserbroekerweg 60
2165 BG Lisserbroek
nederland

Contactgegevens:
Telefoonnummer (maandag t/m vrijdag 9:00-17:00): +31 (0)252 417751
E-mailadres: mail@deree-holland.nl
Faxnummer: +31 (0)252 411343
KvK-nummer: 34069612
Btw-identificatienummer: NL 0094.86.860.B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Ree Holland via mydutchflowers.com en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen De Ree Holland en de consument via mydutchflowers.com, alsmede de uitvoering van de overeenkomst op afstand.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, zal de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. De consument heeft de mogelijkheid producten te selecteren en te bestellen op mydutchflowers.com.
 2. Bij elk product staat een afzonderlijke productbeschrijving op de website. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden De Ree Holland niet.
 3. De consument kan de door hem gewenste producten op de website aanklikken. Deze worden in een virtuele winkelwagen verzameld en de consument ontvangt na het plaatsen van zijn of haar bestelling een overzicht van de producten met daarbij de totaalprijs inclusief btw en verzendkosten.
 4. De Ree Holland geeft de consument voorafgaand aan de betaling van de bestelling de mogelijkheid nogmaals te controleren of de samenstelling van de bestelling correct is, met name qua prijs en hoeveelheid, en de bestelling zo nodig te corrigeren.
 5. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 5 – De prijs

 1. De in de webshop vermelde catalogusprijzen op het moment van bestellen zijn van toepassing.
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en verzendkosten.
 3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Artikel 6 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment dat de consument een bestelling heeft afgerond en De Ree Holland de consument per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.
 2. De Ree Holland kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien De Ree Holland op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst op afstand met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ree Holland mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Ree Holland mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 1. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van artikelen die snel kunnen bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, zoals agrarische producten.

Artikel 8 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, neemt hij binnen de bedenktijd contact op via het volgende e-mailadres:info@mydutchflowers.com.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking terug naar De Ree Holland. Het volgende adres dient hierbij gehanteerd te worden:

  Royal De Ree Holland B.V.
  Lisserbroekerweg 60
  2165 BG Lisserbroek
  Nederland

 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 4. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. De exacte kosten hiervan zijn raadpleegbaar op de website van de vervoerder.

Artikel 10 – Verplichtingen van De Ree Holland bij herroeping

 1. De Ree Holland stuurt na ontvangst van de melding van de herroeping door de consument binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging.
 2. De Ree Holland stort het verschuldigde orderbedrag inclusief eventuele verzendkosten voor het toesturen van het product door De Ree Holland binnen 14 dagen na aanmelding van het retour terug, mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
 3. De Ree Holland gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. De Ree Holland kan terugbetaling weigeren totdat alle artikelen zijn ontvangen of totdat de consument bewijs heeft geleverd dat de artikelen zijn geretourneerd, afhankelijk van wat eerder plaatsvindt.
 5. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft De Ree Holland de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De Ree Holland staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door De Ree Holland, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover De Ree Holland kan doen gelden indien De Ree Holland is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van De Ree Holland, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. De Ree Holland zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan De Ree Holland kenbaar heeft gemaakt.
 3. Voor zover de bestelde producten leverbaar zijn, zal De Ree Holland geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal De Ree Holland het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij De Ree Holland tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Betaling

 1. De Ree Holland verzendt na het bestelproces direct een orderbevestiging per e-mail aan de consument voor de bestelde artikelen. De prijzen in de webshop zijn inclusief btw en verzendkosten. Deze kosten worden gespecificeerd in de orderbevestiging. De consument doet afstand van het recht op een factuur op papier.
 2. De betalingen worden veilig via MultiSafepay verzorgd, die de consument verschillende betaalmogelijkheden biedt.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

De Ree Holland is nooit aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de consument van het geleverde product en/of de geleverde producten.

Artikel 15 – Overmacht

  1. Indien De Ree Holland door overmacht niet in staat is de verschuldigde prestatie te leveren, is zij voor de duur van de verhindering vrijgesteld van haar prestatieverplichtingen. Onder overmacht wordt verstaan ‘alle van buiten komende oorzaken waarop het bedrijf geen invloed heeft’.
  2. Indien Holland de Ree door overmacht langer dan één maand niet in staat is de bestelling uit te voeren of de artikelen te leveren, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 16 – Gegevensbescherming

De manier waarop De Ree Holland omgaat met de door consumenten verstrekte persoonsgegevens, is vastgelegd in onze privacyverklaring. Deze is raadpleegbaar via https://www.mydutchflowers.com/nl/privacybeleid.

Artikel 17 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de De Ree Holland viainfo@mydutchflowers.com.
 2. De Ree Holland streeft ernaar ingediende klachten binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, te beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door De Ree Holland binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De consument dient De Ree Holland in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 18 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen De Ree Holland en de consument en de uitvoering daarvan waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank te Den Haag is exclusief bevoegd in het geval een geschil wordt voorgelegd aan de gewone rechter.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 – Wijzigingen algemene voorwaarden

De Ree Holland behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zullen conform toepasselijke wet- en regelgeving worden gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.