Privacybeleid

Privacyverklaring van My Dutch Flowers


Datum: 1 april 2020

Inleiding

My Dutch Flowers is onderdeel van Royal De Ree Holland B.V., de bloembollen exporteur van Nederland sinds 1919. My Dutch Flowers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden behandeld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van My Dutch Flowers. Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de gegevensverwerking.

Indien u vragen heeft over onze privacyverklaring kunt u contact opnemen via de contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring.

Rechtsgrond

My Dutch Flowers verwerkt persoonsgegevens op basis van één of meer van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van My Dutch Flowers;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de My Dutch Flowers rust.

Indien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd deze te allen tijde in te trekken (zonder terugwerkende kracht). Neem daarvoor contact met ons op via de contactgegevens zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens

Op grond van de AVG is een persoonsgegeven alle informatie aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd, zonder daarvoor een bijzondere inspanning te leveren. My Dutch Flowers verwerkt de volgende persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden, namelijk:

 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Bankgegevens.

Doeleinden

My Dutch Flowers verzamelt en verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • Het afhandelen van een geplaatste order en het uitvoering geven aan de gesloten overeenkomst;
 • Het toesturen van een update omtrent de bloembollen;
 • Het beantwoorden van vragen over onze diensten en producten;
 • Facturering;
 • Het verlenen van medewerking op basis van een rechterlijk bevel;
 • Het verrichten van gerichte marketing.

Verstrekking aan derden

My Dutch Flowers maakt alleen – indien noodzakelijk – gebruik van derden bij de uitvoering van haar diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw persoonsgegevens, nemen wij altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de gesloten overeenkomst met My Dutch Flowers of via een eed of wettelijke verplichting.

Bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten maken wij gebruik van de navolgende derde partijen met wie wij mogelijk uw persoonsgegevens delen:

 • New Story B.V.
  Onze webwinkel is ontwikkeld met software van en wordt gehost door New Story B.V. (“New Story”) in Noordwijk, Nederland. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. New Story heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. New Story is op basis van de verwerkersovereenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL- encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. New Story maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software voor analytische doeleinden. Er worden in de cookies geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
 • MailChimp
  Wij versturen onze correspondentie met u via MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres niet voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Indien u deze link aanklikt, ontvangt u onze nieuwsbrief niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.
 • MultiSafepay
  Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van MultiSafepay. MultiSafepay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. MultiSafepay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. MultiSafepay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
 • Breck Holland B.V.
  Voor onze Amerikaanse klanten dragen wij zorg voor de bezorging van uw bestelling in samenwerking met onze partner Breck Holland B.V. ("Breck") De noodzakelijke persoonsgegevens die u als Amerikaanse klant in dat kader aan ons verstrekt worden met deze partij gedeeld. Breck hecht ook veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en heeft daartoe passende en adequate maatregelen getroffen. Breck  behoudt zich het recht voor aanbiedingen ten aanzien van vergelijkbare producten en/of diensten met u te delen. Uw gegevens zullen niet worden gedeeld met andere partijen buiten de ketenpartners noodzakelijk voor de afhandeling van uw bestelling.”

Bewaartermijnen

My Dutch Flowers bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden. Daarnaast kan er een gerechtvaardigd belang zijn waarom uw gegevens langer worden bewaard of er dient te worden voldaan aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens

My Dutch Flowers heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

 • Beveiligde netwerkverbindingen (SSL);
 • Verplichte geheimhouding door personeel en derden middels een geheimhoudingsverklaring;
 • Back-ups;
 • Strikt wachtwoordbeleid;

Ondanks de vergaande inspanningen van My Dutch Flowers kan geen absolute garantie worden gegeven voor de bescherming tegen alle bedreigingen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Doorgifte buiten Europa

Jouw persoonsgegevens zullen alleen door de My Dutch Flowers of door My Dutch Flowers ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de Europese Unie (en de EER) indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie. Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens slechts zullen doorgeven naar landen buiten de Europese Unie indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, dan wel indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals een adequaatheidsbesluit of het gebruik van ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

Cookies
Voor alle informatie rondom het gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons cookie beleid welke is opgenomen in op onze website: lees informatie over cookies op deze website.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. My Dutch Flowers kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. My Dutch Flowers raadt u daaromaan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. In het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

 • Inzagerecht
  U heeft het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan ons. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een (kopie van een) overzicht van alle gegevens met tevens een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
 • Rectificatierecht
  U heeft het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan ons. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
 • Recht op beperking van de verwerking
  U heeft het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan ons. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
 • Recht op overdraagbaarheid
  U heeft het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan ons. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
 • Recht van bezwaar en overige rechten
  U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door My Dutch Flowers. Als u bezwaar maakt zullen wij de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Indien uw bezwaar gegrond is, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons.

Klachten

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan gaan wij hier graag met u over in gesprek. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht over een onjuiste verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden te allen tijde het recht onze privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als de nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Voor vragen of verzoeken over deze privacyverklaring of over uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

My Dutch Flowers
Lisserbroekerweg 60
2165 BG Lisserbroek
Nederland

E-mailadres: privacy@mydutchflowers.com